Szent Korona Szolgálat

Vallás

Az EU és a Gondoskodó Magyarország területi politikájának összevetése - az SzKSZ területi képviseletének előkészítését megyékben, választási körzetekben és településeken végezzük Az EU és a Gondoskodó Magyarország jog- és közigazgatási politikájának összevetése - az SzKSZ jog- és közigazgatási képviseletének előkészítését végzők Az EU és a Gondoskodó Magyarország kulturális- és tudományos politikájának összevetése - az SzKSZ kulturális-és tudományos képviseletének előkészítését végzők Az EU és a Gondoskodó Magyarország egészségügyi politikájának összevetése - az SzKSZ egészségügyi képviseletének előkészítését végzők Az EU és a Gondoskodó Magyarország nevelés-oktatási politikájának összevetése - az SzKSZ nevelés-oktatási képviseletének előkészítését végzők Az EU és a Gondoskodó Magyarország védelmi politikájának összevetése - az SzKSZ védelmi  képviseletének előkészítését végzők Az EU és a Gondoskodó Magyarország családpolitikájának összevetése - az SzKSZ család (korosztály, nem)  képviseletének előkészítését végzők Az EU és a Gondoskodó Magyarország nemzetiségi politikájának összevetése - az SzKSZ nemzetiség-képviseletének előkészítését végzők Vissza a kezdőlapra. Az EU és a Gondoskodó Magyarország államháztartási (költségvetési) politikájának összevetése Az EU és a Gondoskodó Magyarország gazdaságpolitikájának összevetése Az EU és a Gondoskodó Magyarország mezőgazdaság-élelmiszeripar politikájának összevetése - az SzKSZ mezőgazdaság-élelmiszeripar-képviseletének előkészítését végzők Az EU és a Gondoskodó Magyarország ipar (könnyű-, nehéz- és energiaipar) politikájának összevetése - az SzKSZ ipar-képviseletének előkészítését végzők Az EU és a Gondoskodó Magyarország szolgáltatáspolitikájának (közellátó és szociális szolgáltatás) összevetése - az SzKSZ szolgáltatás-képviseletének előkészítését végzők Az EU és a Gondoskodó Magyarország idegenforgalmi politikájának összevetése - az SzKSZ idegenforgalmi képviseletének előkészítését végzők Az EU és a Gondoskodó Magyarország kereskedelem-politikájának összevetése - az SzKSZ kereskedelmi képviseletének előkészítését végzők

A vallás a természetes értékrendre vezető lelkiismereti szabadság, vagy a természetellenesség eltűrésének eszköze?

Az EU és a Gondoskodó Magyarország közlekedési és szállítási politikájának összevetése - az SzKSZ közlekedési-szállítási képviseletének előkészítését végzők

Képviselő-jelölt nyomtatható anyagai:
Videók
Vallás - Fixtv 2008. 06. 02. (Beszélgetés ifj. Hegedűs Lóránttal és dr. Czeke Andrással)
Vallás - EU nem! Sehogysem! - 2003. december

Alapok:

A Szent Korona értékrend alapján készült Gondoskodó Magyarország program. A Szent Korona értékrend alapján készült Gondoskodó Magyarország program pontjai A valláspolitika feladata, az állam kötelezettségei

Az oldal eligazítója:

Mit - miért - hogyan a valláspolitikában Az SzKSZ vallási képviseletének előkészítését végzők Az EU valláspolitikája a Lisszaboni Szerződés alapján A Lisszaboni Szerződés és a Szent Korona Értékrend valláspolitikájának összehasonlítása A Lisszaboni Szerződés és a Szent Korona Értékrend nemzetiségpolitikájának összehasonlítása A Lisszaboni Szerződés és a Szent Korona Értékrend nemzetiségpolitikájának összehasonlítása A Lisszaboni Szerződés és a Szent Korona Értékrend nemzetiségpolitikájának összehasonlítása A Lisszaboni Szerződés és a Szent Korona Értékrend nemzetiségpolitikájának összehasonlítása

Az SzKSZ vallási képviseletének előkészítését végzők A Szent Korona értékrend valláspolitikája a Gondoskodó Magyarország alapján

Az EU és a Gondoskodó Magyarország valláspolitikájának összehasonlítása

A Lisszaboni Szerződés és a Gondoskodó Magyarország valláspolitikájának összehasonlítása

Előadás segédlet a Lisszaboni Szerződés és a Gondoskodó Magyarország valláspolitikájának összehasonlításáról

Miért - mit - hogyan

Miért?

Mit?

Hogyan?

Az EU az emberiség ellenes véleményeket (pl. terrorizmus fordított értelmezése, a gyűlöletkeltés elkendőzése a felkeltett gyűlölettel) és a természetellenes érdekérvényesítéseket (pl. a környezetkárosítás) azonos szintre emeli a természetes, az emberiség harmóniájának kialakulását és fejlődését jelentő véleményekkel és cselekedetekkel. - EUM 10., 17. cikk

Az anyagtalan és az anyagi világ szerves egységét az értelem és az értelem összhangjában kell érvényesíteni. 

Az összes szeretet alapú vallás egymás tiszteletben tartásával, a közös hit alapján békében éljen egymással. A keresztény vallásszakadás ezer éves évfordulójáig (2054-ig) következzék be az egyházegyesülés.

Visszatér a lap tetejére

 

 

Valláspolitika

 

Most nincsenek a vallások képviselve a magyar parlamentben.

Miért kell a vallásoknak képviselve lenni?

Mert ők hordozzák az értékrendet.

Következésképpen azoknak a vallásoknak kell képviseletet adnunk, amelyek a keresztény hiten alapulnak.

Én a judeokereszténységet elítélem. És azt hiszem, hogy nagyon sokat kell ez ügyben még beszélgetnünk, tárgyalnunk, különböző megállapodásokra jutunk, de az kétségtelen, hogy az a szeretetre épülő értékrend, amit a kereszténység ad, ez kell, hogy nekünk az alapot jelentse.

Ezért kell, mintegy fölügyelőként ezeknek a vallások képviselőinek ott lennie a parlamentben.

Visszatér a lap tetejére

 

 

Az EU vallási politikája

Az EU-Alkotmány tervezetének a legtöbb ország és II. János Pál Pápa Őszentsége által is kifogásolt hiányossága az, hogy még csak említést tesz arról, hogy Európa társadalmi és kulturális fejlődése az elmúlt ezer évben a kereszténységnek köszönhető.

Vallás "közös érdek" körébe vonása azt jelenti, hogy ténylegesen el akarják bagatellizálni az anyagtalan erő hatását az emberi életre. Ez az üzenete annak, hogy az "Unió tiszteletben tartja és nem sérti" a vallások gyakorlását. (I-52 [1] . cikk)

Maga az a tény, hogy a szabadságjogot oly módon kiterjeszti a vallásokra is, hogy az emberi harmónia lelki alapját, az Istenhitet változtathatóvá teszi: "vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának szabadságát" hirdetve a II-70 [2] . cikkben.

Az emberi harmóniának ez az alapnélkülisége a II-74 [3] . cikkben megfogalmazott oktatási és nevelési jog gyakorlásának (amelynek feltételeit az EU által mesterségesen hiányossá tett nemzeti költségvetésre hárítja) - vagyis a harmónia szellemi elemének - intuíció közvetítő szerepét teszi lehetetlenné. 

Ezeknek a rendeleteknek a célja - a liberalizmus parttalan alkalmazásával -, hogy minden EU-polgárban kialakítsa és tartósítsa az a diszharmóniát.

A "megkülönböztetés tilalma" (II-81 [4] ., III-118 [5] . és III-124 [6] . cikk) nem tesz különbséget az ember egymástól való eltérését jelentő tulajdonságok, adottságok és a természetellenesség megnyilvánulásai között. A gyökerekből származó (vallási, nemzeti hovatartozás és ennek másodlagos jegyei) jelleg állandó. Ez adja az ember harmóniájának vázát, ez határozza meg, hogy egy ember hogyan tud részese lenni a társadalom szerves egységének. Ebben a vonatkozásban a megkülönböztetés tilalma helyes (ezt erősíti meg a II-82 [7] . cikk).

Ugyanez vonatkozik a születés helye, ideje, társadalmi környezete, valamint a kor és a nem vonatkozásában is.

Ugyanakkor a betegség, vagy természetellenes állapot (homo- vagy heteroszexuális irányultság, transzverzitás) miatti különbözőség egyenjogúsítása (a gyógyítás, a megértő egyedi feltételbiztosítás helyett) a társadalom helytelen, emberidegen értékrendjének kialakulását és gyakorlását segíti elő.

Ugyanennek az emberidegen értékrendnek a kialakulását és gyakorlását támogatja a liberalizmus szabadossággal azonosulójellegzetessége, amely az emberiség ellenes véleményeket (pl. terrorizmus fordított értelmezése, a gyűlöletkeltés elkendőzése a felkeltett gyűlölettel) és a természetellenes érdekérvényesítéseket (pl. a környezetkárosítás) azonos szintre emeli a természetes, az emberiség harmóniájának kialakulását és fejlődését jelentő véleményekkel és cselekedetekkel. 

Visszatér a lap tetejére

 

 [1] I-52. CIKK Az egyházak és világnézeti szervezetek jogállása

(1) Az Unió tiszteletben tartja és nem sérti az egyházak és vallási szervezetek vagy közösségek nemzeti jog szerinti jogállását a tagállamokban.

(2) Az Unió ugyanígy tiszteletben tartja a világnézeti szervezetek nemzeti jog szerinti jogállását.

 (3) Elismerve identitásukat és különleges hozzájárulásukat, az Unió nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tart fenn ezekkel az egyházakkal és szervezetekkel. 

[2] II-70. CIKK

A gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadság

(1) Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadsághoz. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben, istentisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatását.

(2) A katonai szolgálat lelkiismereti okból történő megtagadásához való jogot, az e jog gyakorlását szabályozó nemzeti törvények szerint, el kell ismerni. 

[3] II-74. CIKK Az oktatáshoz való jog

(1) Mindenkinek joga van az oktatáshoz, valamint a szakképzésben és a továbbképzésben való részvételhez.

(2) Ez a jog magában foglalja a kötelező oktatásban való ingyenes részvétel lehetőségét.

(3) Az oktatási intézmények demokratikus elvek figyelembevételével történő alapításának szabadságát, valamint a szülők azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak, tiszteletben kell tartani az e jogok és szabadságok gyakorlását szabályozó nemzeti jogszabályokkal összhangban. 

[4] II-81. CIKK A megkülönböztetés tilalma

(1) Tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés.

(2) Az Alkotmány alkalmazási körében és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül, tilos az állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetés. 

[5] III-118. CIKK

Az ebben a részben említett politikák és tevékenységek meghatározása és végrehajtása során az Unió küzd mindenfajta nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen. 

[6] III-124. CIKK

(1) Az Alkotmány egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül és az Alkotmány által az Unióra átruházott hatáskörök határain belül a Tanács európai törvényben vagy kerettörvényben megállapíthatja a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdéséhez szükséges intézkedéseket. A Tanács az Európai Parlament egyetértését követően, egyhangúlag határoz.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve európai törvény vagy kerettörvény megállapíthatja az Unió ösztönző intézkedéseinek alapelveit, illetve ilyen ösztönző intézkedéseket határozhat meg az (1) bekezdésben meghatározott célok megvalósításához való hozzájárulást célzó tagállami intézkedések támogatásának érdekében, kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen harmonizációját. 

[7] II-82. CIKK A kulturális, vallási és nyelvi sokféleség

Az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget.

 

A Gondoskodó Magyarország vallási politikája

 

 

A vallásos világ, Isten hitében, egységet alkot. Minden vallás (így a magyar nemzet domináns vallása, a keresztény vallás is) önmagában egy és oszthatatlan, azzal együtt, hogy a - keresztény vallás vonatkozásában - a Tridenti és a Vatikáni zsinatokat több évszázaddal korábban kellett volna megtartani.

Meggyőződéssel valljuk, hogy vallási szempontból a II. János Pál Őszentsége által megfogalmazott és gyakorolt, tág értelemben vett ökumenizmus a helyes (és politikus) magatartás.

Célunk annak elősegítése, hogy az összes vallás egymás tiszteletben tartásával, a közös hit alapján békében éljen egymással. Célunk, az, hogy a keresztény vallásszakadás ezer éves évfordulójáig (2054-ig) következzék be az egyházegyesülés.

Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az Ősi Magyar Kereszténység és a megtisztult Egyetemes Kereszténység egyesüljön a keresztény vallásszakadás millenniumáig.

Ebből adódóan a vallások megosztását célzó minden törekvés (szektásodás, a - ténylegesen anyagi vagy politikai okból történő - színlelt egyházalapítás) a vallástól és az alapvető emberi érdekektől idegen, így tilos a Gondoskodó Magyarországon.

A vallásos élet azt jelenti, hogy a mindennapok nélkülözhetetlen részévé válnak a “Lélek gyümölcsei" (Szent Pál galatáknak írt levele 5, 19).

Azt, hogy mennyire színlelt a háttérhatalom diktatúrájának (és így az EU-nak) a “vallásossága", mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a globalizáció egyik leghatékonyabb eszköze a vallások közötti különbségekből ellentétek szítása, az egyes vallások (pl. kereszténység) megosztását elérni törekvő igyekezet. Ezzel az eszközzel el akarja leplezni azt az alapigazságot, hogy minden embernek, legyen az római- vagy görögkeleti katolikus, evangélikus, református, unitárius, anglikán, baptista, zsidó, mohamedán, buddhista vagy sintóista, és sorolhatnánk tovább, ugyanaz az ellensége: a gyakorolt ateizmus, vagyis a cionizmus diktatúrájának vallása.

A Gondoskodó Magyarország

a magyarság domináns vallásának tekinti a kereszténységet, ugyanakkor minden állampolgára számára alapvető emberi jogként megadja saját vallása gyakorlásának szabad megválasztási és gyakorlási jogát, valamint biztosítja a vallásgyakorlás feltételeit.

A Gondoskodó Magyarországon a vallási felekezetek létszámarányosan az Országgyűlés felsőházába delegált képviselőiken keresztül érvényesítik (hangolják össze más társadalmi csoportokkal) híveik érdekeit és vesznek részt az irányításban.

Visszatér a lap tetejére

 

Az EU és a Gondoskodó Magyarország vallási politikájának összefoglalása

 

EU-tagország

Szent Korona Országa

A vallást pl. a szexuális mássággal azonos szintű egyéni jogként védi.

A Teremtő értelem és értelem egységében megmutatkozó erejét a társadalom alapértékének tekinti. 

A vallások közötti különbségekből ellentétek szítása, az egyes vallások (pl. kereszténység) megosztását elérni törekvő igyekezet.

Minden embernek ugyanaz az ellensége: a gyakorolt ateizmus, vagyis a globalizmus diktatúrájának vallása.

Visszatér a lap tetejére

 

 

A munkacsoport tagjai:

Név
Cím
Telefon
E-mail
Bana Lajos 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 78/a 30/9143402 lajos.bana@ericsson.com
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Visszatér a lap tetejére

Vissza a kezdőlapra.
Visszatér a lap tetejére

© 2002, Pajzsmozgalom Minden jog fenntartva.
6701 Szeged, Pf. 2443. Tel.: 30/616-3894 E-mail:
halasz.jozsef@szksz.com